TAAL
INLOGGEN
MENU

Privacybeleid

Met inachtneming van de bepalingen van de huidige wetgeving verbindt https://areapromotora.com (hierna ook de Website) zich ertoe de nodige technische en organisatorische maatregelen te nemen, in overeenstemming met het beveiligingsniveau dat past bij het risico van de verzamelde gegevens.

 Wetten opgenomen in dit privacybeleid

Dit privacybeleid is aangepast aan de huidige Spaanse en Europese regelgeving met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens op internet. Concreet respecteert het de volgende regels:

 • Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van deze gegevens (RGPD).
 • Koninklijk besluit 1720/2007 van 21 december tot goedkeuring van het Reglement voor de ontwikkeling van organieke wet 15/1999 van 13 december betreffende de bescherming van persoonsgegevens (RDLOPD).
 • Wet 34/2002 van 11 juli betreffende diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel (LSSI-CE).
 • Organieke wet 3/2018 van 5 december (LOPDGDD).

Identiteit van de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens

De persoon die verantwoordelijk is voor de behandeling van de persoonlijke gegevens die zijn verzameld op https://areapromotora.com is AREA PROMOTORA ARAMAR SL voorzien van NIF: B05404819 (hierna Verantwoordelijk voor de behandeling). Hun contactgegevens zijn als volgt:

Contact email:
 noemi@areapromotora.com
Telefoon:
+34 663 028 789

Principes die van toepassing zijn op de verwerking van persoonsgegevens

De verwerking van de persoonsgegevens van de Gebruiker is onderworpen aan de volgende principes uiteengezet in artikel 5 van de RGPD:

 • Principe van wettigheid, loyaliteit en transparantie: de toestemming van de gebruiker is te allen tijde vereist, voorafgaand aan volledig transparante informatie over de doeleinden waarvoor de persoonlijke gegevens worden verzameld.
 • Principe van doelbinding: persoonsgegevens worden verzameld voor specifieke, expliciete en legitieme doeleinden.
 • Principe van gegevensminimalisatie: de verzamelde persoonsgegevens zijn alleen die welke strikt noodzakelijk zijn in verband met de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • Nauwkeurigheidsbeginsel: persoonsgegevens moeten nauwkeurig en altijd up-to-date zijn.
 • Principe van beperking van de bewaartermijn: persoonlijke gegevens worden alleen bewaard op een manier die de identificatie van de gebruiker mogelijk maakt voor de tijd die nodig is voor de doeleinden van de behandeling ervan.
 • Principe van integriteit en vertrouwelijkheid: persoonsgegevens worden behandeld op een manier die de veiligheid en vertrouwelijkheid ervan garandeert.
 • Principe van proactieve verantwoordelijkheid: de gegevensbeheerder is ervoor verantwoordelijk dat aan de bovenstaande principes wordt voldaan.

Categorieën van persoonsgegevens

De categorieën gegevens die worden behandeld in https://areapromotora.com zijn alleen identificerende gegevens. In geen geval worden bijzondere categorieën persoonsgegevens verwerkt in de zin van artikel 9 van de RGPD.

Rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens

De wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens is toestemming. https://areapromotora.com verbindt zich ertoe de uitdrukkelijke en controleerbare toestemming van de Gebruiker te verkrijgen voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden.

De gebruiker heeft het recht om zijn toestemming op elk moment in te trekken. Het zal net zo gemakkelijk zijn om toestemming in te trekken als om deze te geven. Als algemene regel geldt dat het intrekken van de toestemming geen voorwaarde is voor het gebruik van de Website.

In de gevallen waarin de Gebruiker zijn gegevens moet of kan verstrekken via formulieren om inlichtingen in te winnen, informatie te vragen of om redenen die verband houden met de inhoud van de Website, zullen ze worden geïnformeerd als het invullen ervan verplicht is omdat ze essentieel zijn voor de juiste ontwikkeling van de uitgevoerde operatie.

Doeleinden van de behandeling waarvoor de persoonsgegevens bestemd zijn

Persoonlijke gegevens worden verzameld en beheerd door https://areapromotora.com om de verbintenissen tussen de Website en de Gebruiker te vergemakkelijken, te versnellen en na te komen of om de relatie te onderhouden die is vastgelegd in de formulieren die deze laatste invult of om een verzoek of onderzoek.

Evenzo kunnen de gegevens worden gebruikt voor commerciële doeleinden van personalisatie, operationeel en statistisch, en activiteiten met het sociale doel van https://areapromotora.com, evenals voor de extractie, opslag van gegevens en marketingstudies om de inhoud aan te passen aangeboden aan de Gebruiker, evenals het verbeteren van de kwaliteit, werking en navigatie van de Website.

Op het moment dat de persoonsgegevens worden verkregen, wordt de Gebruiker geïnformeerd over het specifieke doel of de specifieke doeleinden van de behandeling waarvoor de persoonsgegevens zullen worden gebruikt; dat wil zeggen, het gebruik of de gebruiken die aan de verzamelde informatie zullen worden gegeven.

Bewaartermijnen persoonsgegevens

Persoonlijke gegevens worden alleen bewaard voor de minimale tijd die nodig is voor de verwerking ervan en in ieder geval alleen gedurende de volgende periode: De tijd die nodig is om te voldoen aan de gecontracteerde activiteiten, of totdat de Gebruiker verzoekt om verwijdering ervan.

Bij het verkrijgen van de persoonsgegevens wordt de Gebruiker geïnformeerd over de termijn gedurende welke de persoonsgegevens worden bewaard of, wanneer dat niet mogelijk is, de criteria die worden gehanteerd om deze termijn te bepalen.

Ontvangers van persoonsgegevens

De persoonlijke gegevens van de Gebruiker worden niet gedeeld met derden.

Op het moment dat de persoonsgegevens worden verkregen, wordt de Gebruiker in ieder geval geïnformeerd over de ontvangers of de categorieën van ontvangers van de persoonsgegevens.

Persoonsgegevens van minderjarigen

Met inachtneming van de bepalingen van artikel 8 van de RGPD en 13 van de RDLOPD, mogen alleen personen ouder dan 14 jaar hun toestemming geven voor de verwerking van hun persoonlijke gegevens op een wettige manier door https://areapromotora.com. In het geval van een minderjarige onder de 14 jaar is de toestemming van de ouders of voogden nodig voor de behandeling, en dit wordt alleen als rechtmatig beschouwd voor zover zij toestemming hebben gegeven.

Geheimhouding en beveiliging van persoonsgegevens

https://areapromotora.com verbindt zich ertoe de nodige technische en organisatorische maatregelen te nemen, in overeenstemming met het beveiligingsniveau dat past bij het risico van de verzamelde gegevens, om de veiligheid van persoonsgegevens te garanderen en vernietiging, onopzettelijk of onwettig verlies of wijziging van verzonden, opgeslagen of anderszins verwerkte persoonsgegevens, of ongeoorloofde communicatie of toegang tot genoemde gegevens.

De Website heeft een SSL-certificaat (Secure Socket Layer), dat ervoor zorgt dat persoonlijke gegevens veilig en vertrouwelijk worden verzonden, aangezien de gegevens tussen de server en de gebruiker worden verzonden, en in feedback volledig versleuteld of versleuteld.

Omdat https://areapromotora.com de niet-afdwingbaarheid van internet of de totale afwezigheid van hackers of anderen die op frauduleuze wijze toegang hebben tot persoonlijke gegevens, echter niet kan garanderen, verbindt de gegevensbeheerder zich ertoe de gebruiker onverwijld op de hoogte te stellen wanneer er sprake is van een schending van de beveiliging van persoonsgegevens die een hoog risico kunnen inhouden voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen. Overeenkomstig de bepalingen van artikel 4 van de RGPD wordt onder een schending van de beveiliging van persoonsgegevens verstaan elke schending van de beveiliging die de vernietiging, het verlies of de toevallige of illegale wijziging van verzonden, opgeslagen of anderszins verwerkte persoonsgegevens of ongeoorloofde communicatie veroorzaakt. of toegang tot genoemde gegevens.

Persoonlijke gegevens zullen als vertrouwelijk worden behandeld door de persoon die verantwoordelijk is voor de behandeling, die zich ertoe verbindt om door middel van een wettelijke of contractuele verplichting te informeren over en te garanderen dat deze vertrouwelijkheid wordt gerespecteerd door zijn werknemers, medewerkers en elke persoon aan wie hij de informatie toegankelijk informatie.

Rechten ontleend aan de verwerking van persoonsgegevens

De gebruiker heeft ongeveer https://areapromotora.com en kan daarom de volgende rechten uitoefenen die zijn erkend in de RGPD met de verantwoordelijke voor de behandeling:

 • Recht van toegang: Het is het recht van de Gebruiker om bevestiging te krijgen of https://areapromotora.com al dan niet zijn persoonlijke gegevens behandelt en, zo ja, informatie te verkrijgen over hun specifieke persoonlijke gegevens en de behandeling die https://areapromotora.com heeft gedaan of verricht, evenals onder meer de beschikbare informatie over de herkomst van deze gegevens en de ontvangers van de gedane of geplande communicatie.

 • Recht op rectificatie: Het is het recht van de Gebruiker om zijn persoonsgegevens te laten wijzigen die onjuist of, rekening houdend met de doeleinden van de behandeling, onvolledig blijken te zijn.
 • Recht op verwijdering ("het recht om te worden vergeten"): het is het recht van de gebruiker, op voorwaarde dat de huidige wetgeving niet anders bepaalt, om de verwijdering van zijn persoonlijke gegevens te verkrijgen wanneer ze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze werden verzameld of verdragen; De Gebruiker heeft zijn toestemming voor de behandeling ingetrokken en dit niet

  een andere rechtsgrond hebben; de Gebruiker verzet zich tegen de behandeling en er is geen andere legitieme reden om ermee door te gaan; de persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt; persoonsgegevens moeten worden verwijderd in overeenstemming met een wettelijke verplichting; of de persoonsgegevens zijn verkregen als gevolg van een rechtstreeks aanbod van diensten van de informatiemaatschappij aan een kind jonger dan 14 jaar. Naast het verwijderen van de gegevens moet de gegevensbeheerder, rekening houdend met de beschikbare technologie en de kosten van de toepassing ervan, redelijke maatregelen nemen om degenen die verantwoordelijk zijn voor de verwerking van de persoonlijke gegevens te informeren over het verzoek van de belanghebbende om elke link naar die persoonlijke gegevens te verwijderen .

  Recht op beperking van de behandeling: Het is het recht van de Gebruiker om de verwerking van zijn persoonsgegevens te beperken. De Gebruiker heeft het recht om de beperking van de behandeling te verkrijgen wanneer hij de juistheid van zijn persoonlijke gegevens betwist; de behandeling is onrechtmatig; De persoon die verantwoordelijk is voor de behandeling heeft de persoonlijke gegevens niet langer nodig, maar de gebruiker heeft deze nodig om claims in te dienen; en wanneer de Gebruiker zich tegen de behandeling heeft verzet.

 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid: in het geval dat de behandeling met geautomatiseerde middelen wordt uitgevoerd, heeft de gebruiker het recht om van de persoon die verantwoordelijk is voor de behandeling zijn persoonlijke gegevens te ontvangen in een gestructureerd formaat, voor algemeen gebruik en mechanische lezing, en om ze door te geven aan een andere persoon die verantwoordelijk is voor de behandeling. Indien technisch mogelijk, zal de gegevensbeheerder de gegevens rechtstreeks naar die andere verantwoordelijke verzenden.
 • Recht van verzet: Het is het recht van de Gebruiker om de verwerking van zijn persoonsgegevens niet uit te voeren of om de verwerking ervan door https://areapromotora.com te staken.
 • Recht om niet te worden onderworpen aan een beslissing die uitsluitend is gebaseerd op geautomatiseerde verwerking, inclusief profilering: het is het recht van de gebruiker om niet te worden onderworpen aan een geïndividualiseerde beslissing die uitsluitend is gebaseerd op geautomatiseerde verwerking van zijn persoonlijke gegevens, inclusief de profilering, die bestaat, tenzij de huidige wetgeving bepaalt anders.

  De gebruiker kan dus zijn rechten uitoefenen door schriftelijke communicatie gericht aan de verantwoordelijke voor de behandeling met de verwijzing "RGPD -https: //areapromotora.com", met vermelding van:

  • Naam, achternaam van de Gebruiker en kopie van de DNI. In de gevallen waarin vertegenwoordiging wordt toegelaten, zal de identificatie met dezelfde middelen van de persoon die de gebruiker vertegenwoordigt, evenals het document dat de vertegenwoordiging bewijst, ook nodig zijn. De fotokopie van de DNI mag worden vervangen door elk ander rechtsgeldig middel dat de identiteit bewijst.
  • Verzoek met de specifieke redenen voor het verzoek of de informatie waartoe u toegang wilt.
  • Adres voor kennisgevingsdoeleinden.
  • Datum en handtekening van de aanvrager.
  • Elk document dat uw verzoek bewijst.

Dit verzoek en elk ander bijgevoegd document kunnen naar het volgende e-mailadres worden gestuurd:

info@areapromotora.com

Claims bij de toezichthoudende autoriteit

In het geval dat de Gebruiker van mening is dat er een probleem is of dat de huidige regelgeving wordt geschonden in de manier waarop zijn persoonsgegevens worden verwerkt, heeft hij het recht op effectieve rechtsbescherming en om een claim in te dienen bij een controleautoriteit, in het bijzonder , in de staat waar u uw gewone verblijfplaats, werkplek of plaats van het vermeende strafbare feit heeft. In het geval van Spanje is de controleautoriteit het Spaanse bureau voor gegevensbescherming (http://www.aepd.es).

Het is noodzakelijk dat de gebruiker de voorwaarden voor de bescherming van persoonsgegevens in dit privacy- en cookiebeleid heeft gelezen en ermee instemt, en dat hij de verwerking van zijn persoonsgegevens accepteert, zodat de verantwoordelijke voor de behandeling kan overgaan tot de hetzelfde in de vorm, tijdens de deadlines en voor de aangegeven doeleinden. Het gebruik van de website impliceert de aanvaarding van het privacy- en cookiebeleid van dezelfde.

https://areapromotora.com behoudt zich het recht voor om zijn privacy- en cookiebeleid te wijzigen, volgens zijn eigen criteria, of gemotiveerd door een wetgevende, jurisprudentiële of leerstellige wijziging van het Spaanse agentschap voor gegevensbescherming. Wijzigingen of updates van dit privacy- en cookiebeleid zullen expliciet aan de gebruiker worden meegedeeld.

Dit privacy- en cookiebeleid is bijgewerkt op 11 oktober 2021 om aan te passen aan Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 April 2016, betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van deze gegevens (RGPD).

Vergelijk lijsten

Vergelijk

OM EEN DATUM TE VRAGEN

Belangrijke informatie over de bescherming van gegevens meer

 • Verantwoordelijk: El titular del sitio.
 • Finalidad:  Responder las consultas.
 • Rechtmatigheid:  Door consentimiento del interesado.
 • Destinatarios y encargados de tratamiento:  Er worden geen gegevens doorgegeven aan derden om deze dienst te verlenen.
 • Derecho's: Acceder, rectificar y suprimir los datos.
Video afspelen