TAAL
INLOGGEN
MENU

Wettelijke waarschuwing

https://areapromotora.com

ALGEMENE INFORMATIE

 

In overeenstemming met de informatieplicht voorzien in Wet 34/2002 betreffende diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel (LSSI-CE) van 11 juli, wordt de volgende algemene informatie op deze website hieronder verstrekt:

https://areapromotora.com

Het eigendom van deze website, https://areapromotora.com, (hierna Website) is in handen van: AREA PROMOTORA ARAMAR SL, voorzien van NIF: B05404819, en wiens contactgegevens zijn:

E-mail van Contact: noemi@areapromotora.com
Telefoon: +34 663 028 789

 

ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN

 

Het doel van de voorwaarden: De Website

Het doel van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) is om de toegang tot en het gebruik van de Website te regelen. Voor de toepassing van deze Voorwaarden wordt onder de Website verstaan: het uiterlijk van de scherminterfaces, zowel statisch als dynamisch, dat wil zeggen de navigatieboom; en alle elementen die zowel in de scherminterfaces als in de navigatiestructuur zijn geïntegreerd (hierna Inhoud) en al die diensten of onlinebronnen die aan Gebruikers kunnen worden aangeboden (hierna Diensten).

https://areapromotora.com behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving de presentatie en configuratie van de website en de inhoud en diensten die erin zijn opgenomen, te wijzigen. De Gebruiker erkent en aanvaardt dat https://areapromotora.com te allen tijde kan onderbreken, deactiveren en/of annuleren

elk van deze elementen die zijn geïntegreerd in de website of toegang daartoe hebben.

De toegang tot de Website voor de Gebruiker is gratis en is in het algemeen gratis zonder dat de Gebruiker een tegenprestatie hoeft te leveren om ervan te kunnen genieten, met uitzondering van de kosten van aansluiting via het telecommunicatienetwerk dat door de toegangsprovider wordt aangeboden. de Gebruiker heeft ingehuurd.

De gebruiker

Toegang, navigatie en gebruik van de Website, evenals de ruimtes die zijn ingeschakeld om te communiceren tussen Gebruikers en de Gebruiker en https://areapromotora.com, zoals opmerkingen en / of blogruimtes, verleent de toestand van de Gebruiker Daarom, van de op het moment dat u door de Website begint te bladeren, worden alle voorwaarden die hierin zijn vastgelegd, evenals hun latere wijzigingen, aanvaard, onverminderd de toepassing van de overeenkomstige dwingende wettelijke voorschriften, al naar gelang het geval. Gezien de relevantie van het voorgaande, wordt de Gebruiker aangeraden deze te lezen bij elk bezoek aan de Website.

De Website van https://areapromotora.com biedt een grote diversiteit aan informatie, diensten en data. De Gebruiker neemt zijn verantwoordelijkheid voor een correct gebruik van de Website. Deze verantwoordelijkheid strekt zich uit tot:

  • Een gebruik van de informatie, Inhoud en/of Diensten en gegevens aangeboden door https://areapromotora.com zonder in strijd te zijn met de bepalingen van deze Voorwaarden, de Wet, de goede zeden of de openbare orde, of dat op enige andere wijze schade kan inhouden aan de rechten van derden of de werking van de website zelf.
  • De juistheid en wettigheid van de informatie die door de Gebruiker wordt verstrekt in de formulieren die zijn uitgegeven door https://areapromotora.com voor toegang tot bepaalde Inhoud of Diensten die door de Website worden aangeboden. In ieder geval zal de Gebruiker https://areapromotora.com onmiddellijk op de hoogte stellen van elk feit dat oneigenlijk gebruik van de informatie die in genoemde formulieren is geregistreerd, zoals, maar niet alleen, diefstal, verlies of toegang tot niet-geautoriseerde identificatiemiddelen en/of wachtwoorden, om over te gaan tot hun onmiddellijke annulering.

https://areapromotora.com behoudt zich het recht voor om alle opmerkingen en bijdragen in te trekken die in strijd zijn met de wet, de waardigheid van de persoon respecteren, die discriminerend, xenofoob, racistisch, pornografisch, spamming zijn, die de jeugd of de kindertijd, de orde of de openbare veiligheid bedreigen of die naar zijn mening niet geschikt zijn voor publicatie.

In ieder geval is https://areapromotora.com niet verantwoordelijk voor de meningen die door Gebruikers worden geuit via opmerkingen of andere blogging- of participatietools die mogelijk bestaan.

De loutere toegang tot deze Website impliceert geen enkele commerciële relatie tussen https://areapromotora.com en de Gebruiker.

Altijd in overeenstemming met de huidige wetgeving, is deze Website bedoeld voor alle mensen, ongeacht hun leeftijd, die toegang hebben tot en/of bladeren door de pagina's van de Website.

De Website is voornamelijk gericht op Gebruikers die in Spanje wonen. https://areapromotora.com garandeert niet dat de Website geheel of gedeeltelijk voldoet aan de wetten van andere landen. Indien de Gebruiker op een andere plaats woont of zijn domicilie heeft en besluit de Website te bezoeken en/of te navigeren, zal hij dit op eigen verantwoordelijkheid doen, hij moet ervoor zorgen dat dergelijke toegang en navigatie in overeenstemming is met de lokale wetgeving die op hem van toepassing is, geen enkele verantwoordelijkheid aanvaarden die uit dergelijke toegang kan voortvloeien https://areapromotora.com.

 

TOEGANG EN NAVIGATIE OP DE WEBSITE: UITSLUITING VAN GARANTIES EN AANSPRAKELIJKHEID

 

https://areapromotora.com garandeert niet de continuïteit, beschikbaarheid en bruikbaarheid van de Website, noch van de Inhoud of Diensten. https://areapromotora.com zal al het mogelijke doen voor de goede werking van de Website, maar is niet verantwoordelijk of garandeert dat de toegang tot deze Website niet ononderbroken of foutloos zal zijn.

Het is evenmin verantwoordelijk of garandeert dat de inhoud of software die toegankelijk is via deze Website foutloos is of schade veroorzaakt aan het computersysteem van de Gebruiker (software en hardware). In geen geval is https://areapromotora.com verantwoordelijk voor verliezen, schade of schade van welke aard dan ook die voortkomen uit toegang, navigatie en gebruik van de Website, inclusief, maar niet beperkt tot, schade veroorzaakt aan computersystemen of veroorzaakt door de introductie van virussen.

https://areapromotora.com is niet verantwoordelijk voor enige schade die kan worden veroorzaakt aan gebruikers door oneigenlijk gebruik van deze website. Het is in het bijzonder op geen enkele manier verantwoordelijk voor vallen, onderbrekingen, gebrek aan of defect van telecommunicatie die zich kunnen voordoen.

Het is gemeld dat de Website van https://areapromotora.com aan Gebruikers middelen van links (zoals onder andere links, banners, knoppen), directory's en zoekmachines die Gebruikers toegang geven tot websites die eigendom zijn van en/of beheerd door derden.

De installatie van deze links, directory's en zoekmachines op de Website is bedoeld om het zoeken naar en de toegang tot de op internet beschikbare informatie voor de Gebruikers te vergemakkelijken, zonder dat dit wordt beschouwd als een suggestie, aanbeveling of uitnodiging om ze te bezoeken.

https://areapromotora.com biedt of vermarkt niet zelf of via derden de producten en/of diensten die beschikbaar zijn op genoemde gelinkte sites.

Evenzo garandeert het niet de technische beschikbaarheid, nauwkeurigheid, waarheidsgetrouwheid, geldigheid of wettigheid van sites buiten zijn eigendom die toegankelijk zijn via de links.

https://areapromotora.com zal in geen geval de inhoud van andere websites beoordelen of controleren, noch de producten en diensten, inhoud, bestanden en enig ander materiaal op de bovengenoemde gelinkte sites goedkeuren, onderzoeken of onderschrijven.

https://areapromotora.com aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade die kan optreden als gevolg van de toegang, het gebruik, de kwaliteit of de wettigheid van de inhoud, communicatie, meningen, producten en diensten van de websites die niet worden beheerd door https://areapromotora. com en die op deze website zijn gelinkt.

De Gebruiker of derde partij die een hyperlink maakt van een webpagina van een andere, andere website naar de Website van https://areapromotora.com dient te weten dat:

De reproductie - geheel of gedeeltelijk - van de Inhoud en/of Diensten van de Website is niet toegestaan zonder de uitdrukkelijke toestemming van https://areapromotora.com

Evenmin is enige valse, onnauwkeurige of onjuiste uiting toegestaan op de Website van https://areapromotora.com, noch op de Inhoud en/of Diensten daarvan.

Met uitzondering van de hyperlink, zal de website waarop de hyperlink is geplaatst geen enkel element van deze website bevatten, beschermd als intellectueel eigendom door het Spaanse rechtssysteem, tenzij uitdrukkelijk toegestaan door https://areapromotora.com

Het tot stand brengen van de hyperlink impliceert niet het bestaan van relaties tussen https://areapromotora.com en de eigenaar van de website waarvan deze is gemaakt, noch de kennis en acceptatie van de inhoud, diensten en / of activiteiten die op die website worden aangeboden , en vice versa.

De Gebruiker of derde partij die een hyperlink maakt van een webpagina van een andere, andere website naar de Website van https://areapromotora.com dient te weten dat:

De reproductie - geheel of gedeeltelijk - van de Inhoud en/of Diensten van de Website is niet toegestaan zonder de uitdrukkelijke toestemming van https://areapromotora.com

Evenmin is enige valse, onnauwkeurige of onjuiste uiting toegestaan op de Website van https://areapromotora.com of op de Inhoud en/of Diensten daarvan.

Met uitzondering van de hyperlink, zal de website waarop de hyperlink is geplaatst geen enkel element van deze website bevatten, beschermd als intellectueel eigendom door het Spaanse rechtssysteem, tenzij uitdrukkelijk toegestaan door https://areapromotora.com

Het tot stand brengen van de hyperlink impliceert niet het bestaan van relaties tussen https://areapromotora.com en de eigenaar van de website waarvan deze is gemaakt, noch de kennis en aanvaarding van https://areapromotora.com van de inhoud, diensten en/of activiteiten die op genoemde website worden aangeboden, en vice versa.

INTELLECTUEEL EN INDUSTRIEEL EIGENDOM

https://areapromotora.com is zelf of als overnemer de eigenaar van alle intellectuele en industriële eigendomsrechten van de Website, evenals de elementen die daarin zijn opgenomen (bij wijze van voorbeeld en niet uitputtend, afbeeldingen, geluid, audio , video, software of teksten, merken of logo's, kleurencombinaties, structuur en ontwerp, selectie van gebruikte materialen, computerprogramma's die nodig zijn voor de werking, toegang en gebruik, enz.). Het zullen dus werken zijn die als intellectueel eigendom worden beschermd door het Spaanse rechtssysteem, waarbij zowel de Spaanse als de communautaire regelgeving op dit gebied van toepassing is, evenals de internationale verdragen die hiermee verband houden en door Spanje zijn ondertekend.

Alle rechten voorbehouden. Op grond van de bepalingen van de Wet op de Intellectuele Eigendom mogen de reproductie, distributie en

openbare communicatie, inclusief de methode voor het beschikbaar stellen van de gehele of een deel van de inhoud van deze webpagina, voor commerciële doeleinden, in elk medium en met enige technische middelen, zonder de toestemming van https://areapromotora.com

De Gebruiker stemt ermee in de intellectuele en industriële eigendomsrechten van https://areapromotora.com te respecteren. U kunt de elementen van de Website bekijken of ze zelfs afdrukken, kopiëren en opslaan op de harde schijf van uw computer of op een ander fysiek medium, zolang dit uitsluitend voor uw persoonlijk gebruik is. De Gebruiker mag echter geen enkel beveiligingsapparaat of beveiligingssysteem dat op de Website is geïnstalleerd verwijderen, wijzigen of manipuleren.

In het geval dat de gebruiker of een derde van mening is dat een van de inhoud van de website een schending vormt van de rechten op bescherming van intellectueel eigendom, moeten ze dit onmiddellijk melden aan https://areapromotora.com via de contactgegevens in de sectie ALGEMEEN INFORMATIE van deze juridische kennisgeving en algemene gebruiksvoorwaarden.

JURIDISCHE ACTIES, TOEPASSELIJKE WETGEVING EN JURISDICTIE

https://areapromotora.com behoudt zich het recht voor om de burgerlijke of strafrechtelijke acties in te stellen die zij nodig acht voor het oneigenlijk gebruik van de Website en de Inhoud, of voor de schending van deze Voorwaarden.

De relatie tussen de Gebruiker en https://areapromotora.com wordt beheerst door de huidige regelgeving en is van toepassing op het Spaanse grondgebied. Mocht er enige controverse ontstaan met betrekking tot de interpretatie en/of toepassing van deze Voorwaarden, dan zullen de partijen hun conflicten voorleggen aan de gewone jurisdictie, waarbij ze zich onderwerpen aan de overeenkomstige rechters en rechtbanken in overeenstemming met de wet.

Laatste wijziging: 11 oktober 2021

Vergelijk lijsten

Vergelijk

OM EEN DATUM TE VRAGEN

Belangrijke informatie over de bescherming van gegevens meer

  • Verantwoordelijk: El titular del sitio.
  • Finalidad:  Responder las consultas.
  • Rechtmatigheid:  Door consentimiento del interesado.
  • Destinatarios y encargados de tratamiento:  Er worden geen gegevens doorgegeven aan derden om deze dienst te verlenen.
  • Derecho's: Acceder, rectificar y suprimir los datos.
Video afspelen